U

Ulusal Reform Programları

National Reform Programmes

Avrupa Sömestri’nin bir parçası olarak her yıl Nisan ayında Üye Devletler tarafından sağlam kamu maliyesi planlarını içeren İstikrar ya da Uyum Programları (Bkz. Büyüme ve İstikrar Paktı) ve akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeye erişmek için önlemleri içeren Ulusal Reform Programları (Bkz. Avrupa 2020 Stratejisi) hazırlanmaktadır. Mayıs ayında, Avrupa Komisyonu tarafından Üye Devletlerce hazırlanan bu programlar değerlendirilmektedir. Ulusal Reform Programlarında Üye Devletler, Avrupa 2020 hedeflerine ulaşılması için belirledikleri hedefleri yıllık olarak gözden geçirmekte ve uygulamayı planladıkları politikaları ortaya koymaktadırlar.

Uluslararası Para Fonu

International Monetary Fund (IMF)

Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF, küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir kuruluştur. 1944 yılında ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods’da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilâttır.

Uyarı Mekanizması Raporu

Alert Mechanism Report

13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Altılı Paket”te yer alan ve zarar verici makroekonomik dengesizliklerin ortaya çıkmasını önlemeyi ve potansiyel riskleri oluşmadan belirlemeyi amaçlayan “Makroekonomik Dengesizliklere İlişkin Prosedür” kapsamında, Uyarı Mekanizması Raporu hazırlanmaktadır. Çeşitli ekonomik göstergelerden oluşan bir skor tahtası temel alınıp, dengesizlik riskleri incelenerek düzenli olarak değerlendirilmekte ve ciddi dengesizliklerin tespit edildiği Üye Devletler için Aşırı Dengesizlik Prosedürü devreye girmektedir. Uyarı Mekanizması Raporu’nda, makroekonomik dengesizliklerin tespitine yönelik 11 adet ekonomik, mali ve yapısal gösterge ve bunlara ilişkin eşik değerlerden oluşan skor tahtası ele alınarak, üye ülkelerin rekabet gücü, borçluluk durumu, hisse senedi fiyatları, finans sektörüyle ilgili düzenlemeler ve ilişkiler incelenmektedir. Söz konusu verilerin incelenmesinin yanı sıra her üye ülkeye özgü veriler ve bilgiler de değerlendirilmektedir.

Uyarı Mekanizması Raporu ile Avrupa Komisyonu, makroekonomik durumu derinlemesine bir incelemeyle daha ileri bir gözden geçirme gerektiren Üye Devletleri belirler. Derinlemesine gözden geçirmeden sonra Komisyon, dengesizlik ya da aşırı dengesizliğin olup olmadığına karar verir ve uygun politika tavsiyesinde bulunur.

Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu

Long-term Refinancing Operation (LTRO)

Uzun vadeli refinansman operasyonu ile AMB, Avro Alanı’ndaki bankalara finansman sağlamaktadır. Bu operasyonun amacı, likit olmayan aktifleri tutan bankalara likidite sağlayarak bankalar arası borç verme girişimlerini önlemektir. Bu operasyon ile AMB, finansal sektöre uzun vadeli ek finansman sağlamaktadır. Bu operasyonun dışında, ayrıca AMB’nin bankalara sağlığı likiditeler, iki haftalık ya da bir aylık vadelilerdir.

2008 yılın başına kadar, süresi en uzun vadeli refinansman operasyonu üç aylıktı. Ancak 2008 yılında AB’de ortaya çıkan mali sorunlar ve borç krizi sonucunda, uzun vadeli refinansman operasyonları ile vadeler uzatılmıştır. Örneğin Mart 2008’te AMB ilk altı aylık vadeli, Haziran 2009’ta ilk 12 aylık vadeli ve Aralık 2011’te üç yıllık vadeli uzun vadeli refinansman operasyonu sunmuştur. Avro Alanı’ndaki bankalara sağlanan finansmanın çoğu, uzun vadeli refinansman operasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzun vadeli refinansman operasyonu ile Avro Alanı’ndaki bankalara düşük faiz oranlı finansman enjekte edilmektedir. Böylelikle, bankaların daha fazla likidite elde etmeleri sağlanmıştır. Diğer yandan Avrupa Alanı’nın Üye Devletleri, kendi devlet borcunu kullanarak teminat verebilmektedir.