L

Lehman Brothers

Lehman Brothers

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan ABD’li bir yatırım bankasıdır. Ağırlıklı olarak sabit faizli hisse senetleri ile çalışır. 2004 yılı itibarıyla dünya çapında yaklaşık 20 bin çalışanı vardır. 15 Eylül 2008 tarihinde iflasını açıklamasıyla, 613 milyar ABD doları ile ABD tarihinin en büyük iflası meydana gelmiş ve küresel ekonomik krizin simgesi haline gelmiştir.

Liikanen Raporu

Liikanen Report

Liikanen Raporu olarak anılan rapor, başkanlığını Erkki Liikanen’in üstlendiği üst düzey bir uzman grubu tarafından AB bankacılık sektörünün yapısıyla ilgili olası reform önerileri içermektedir.

Kasım 2011’de Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Michel Barnier, AB bankacılık sisteminin yapısıyla ilgili reform önerileri geliştirmek üzere bir üst düzey uzmanlar grubu oluşturulacağını açıklamıştır. Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Komisyon’un eski Üyesi Erkki Liikanen başkanlığında kurulan grubun 11 üyesi, 22 Şubat 2012 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Üst düzey uzman grubu, raporunu 2 Ekim 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu’na sunmuştur. Liikanen Raporu’nda vatandaşlara, AB ekonomisine ve İç Pazara daha güvenli, daha istikrarlı ve etkin hizmet veren bir bankacılık sektörünün oluşturulması için mevcut yapısal reformların sürdürülmesi gerektiği belirtilmiş, bunların yanında beş tavsiyenin altı çizilmiştir:

 • Prop-trading ve diğer yüksek riskli hisse senedi alım satımlarının zorunlu olarak ayrılması;
 • Ekonomik toparlanma ve çözüm planındaki faaliyetlerin ayrılması;
 • Çözüm aracı olarak bail-in uygulamalarının kullanılmasına ilişkin olası yasal değişiklikler;
 • Menkul kıymetler ve emlak kredilerine ilişkin sermaye yeterliliklerinin gözden geçirilmesi;
 • Bankaların yönetiminin ve kontrolünün güçlendirilmesi.

Lizbon Antlaşması

Lisbon Treaty

2004 yılında, AB Anayasa Taslağı’nın Hollanda ve Fransa’daki ulusal oylamalarda reddedilmesinin ardından geri çekilmesiyle hazırlanan ve AB’yi reforme etmeyi planlayan Lizbon Antlaşması, 13 Aralık 2007 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da, 27 AB üyesi devletin temsilcisi tarafından imzalanmış ve zorlu bir onay sürecinin ardından 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Lizbon Antlaşması’nın hazırlanmasında, kısa sürede 15 Üye Devletten 27 Üye Devlete genişleyen AB’nin karar alma mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi, Avrupa Parlamentosu’nun ve ulusal parlamentoların karar alama sürecindeki rolünün artırılmasıyla demokrasi açığının üstesinden gelinmesi ve AB’nin uluslararası arenada daha tutarlı politikalar izlemesinin sağlanması amaçları etkili olmuştur.

Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yenilikler ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Lizbon Antlaşması ile AB Konseyi’nin çalışmalarında devamlılığı ve Üye Devletler arasında konsensüsü sağlamak için bir AB Konseyi Başkanı makamı oluşturulmuştur. AB Konseyi tarafından nitelikli çoğunluk esasına göre 2,5 yıllığına gö- reve gelen ve görev süresi bir kez yenilenebilen AB Konseyi Başkanlığı makamında, hâlihazırda Belçika eski Başbakanı Herman Van Rompuy bulunmaktadır.
 • AB Konseyi Dönem Başkanlığını ard arda üstlenecek üç ülkenin, “Üçlü Başkanlık” adı altında üçlü bir dönem başkanlığı olarak ortak bir program hazırlamaları yoluyla Bakanlar Konseyi’nde devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Lizbon Antlaşması ile karar alma sürecinin daha etkili ve etkin hale getirilmesi için nitelikli çoğunluk esasının geçerli ol- duğu politika alanları da genişletilerek, önceden oybirliği esasının geçerli olduğu kültür ve göç gibi konularda da nitelikli çoğunluk metodu uygulanmaya başlanmıştır.
 • Lizbon Antlaşması ile AB Bakanlar Konseyi’nde kararların nitelikli çoğunluk usulüne göre alındığı alanlarda, “çifte ço- ğunluk” (double majority) sistemi getirilmektedir. Bu doğrultuda, bir kararın alınabilmesi için Üye Devletlerin en az yüzde 55’inin ve AB nüfusunun ise en az yüzde 65’ininin görüşünü temsil etmelidir. Polonya’nın çekinceleri nedeniyle, çifte çoğunluk sistemi, 1 Kasım 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayacak; ancak Üye Devletlerden birinin talebi üzerine mevcut sistem uygulanmaya devam edebilecektir. 31 Mart 2017 itibarıyla, “çifte çoğunluk” sistemi zorunlu olacaktır.
 • 1 Kasım 2014 itibarıyla, genişlemeye paralel olarak Avrupa Komisyonu’nda giderek artan Komisyon Üyesi sayısı ile birlikte zorlaşan çalışma şartlarını rahatlatmak için Avrupa Komisyonu üyelerinin sayısı, Üye Devletlerin üçte ikisi ora- nında sabitlenecektir. Hangi Üye Devletin hangi dönemde Komisyon’a bir Komisyon Üyesi göndereceği ise rotasyon esasına göre belirlenecektir.
 • AB’nin uluslararası arenada etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak ve daha tek sesli konuşmasını sağlamak için Lizbon Antlaşması ile Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi makamları birleştirilerek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi makamı oluşturulmuştur. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen yeni Yüksek Temsilci, Dışişleri Konseyi’ne başkanlık eder. Lizbon Antlaşması ile Yüksek Temsilcinin görevine yardımcı olmak üzere ayrıca bir AB diplomatik servisi “AB Dış İlişki- ler Servisi” (European External Action Service -EEAS) oluşturulmuştur.
 • Lizbon Antlaşması ile tüzel kişilik kazanan AB, uluslararası anlaşma akdetme, sözleşmelere taraf olma ve kuruluşlara üye olma hakkı kazanmıştır.
 • Ulusal parlamentoların rolü güçlendirilerek, ulusal parlamentolara yerindelik (subsidiarity) ilkesinin uygulanması konu- sunda denetim yetkisi verilmiştir.
 • Avrupa Parlamentosu’nun karar alma süreçlerindeki rolü güçlendirilerek, ortak karar alma (co-decision) prosedürü- nün kapsamı genişletilmiş ve AB’nin Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin AP tarafından onaylanması gerektiği teyit edilirken, ortak karar alma esasının geçerli olduğu tüm alanlarda AB tarafından imzalanan tüm anlaşmaların AP tarafından da onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.
 • AP’deki üye sayısı 751 olarak sabitlenmiştir.
 • AB Temel Haklar Şartı, İngiltere ve Polonya dışındaki Üye Devletler için hukuki olarak bağlayıcı hale getirilmiştir.

 

Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı

The Los Cabos Growth and Jobs Action Plan

18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Meksika’nın Los Cabos şehrinde bir araya gelen G-20 liderleri tarafından kabul edilen Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı, giderek artan küresel ekonomik belirsizliğe karşı tüm vatandaşların istihdam edebilirliklerinin iyileştirilmesi, kısa ve orta vadeli risklerin üstesinden gelinmesi, büyüme ve talebin artırılması, güvenin yeniden tesis edilmesi ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması taahhüdünde bulunmaktadır.

Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı ile gerçekleştirilmesi öngörülen eylemlerin şu alanlara odaklanması amaçlanmaktadır:

 • Avro Alanı’ndaki borçlanma krizinin kararlılıkla üstesinden gelinmesi;
 • Finansal istikrarın sağlanması;
 • Talep ve ekonomik büyümenin destelenmesi ve özellikle genç nüfusta ciddi boyutlara ulaşan işsizliğin üstesinden ge- linmesi;
 • Gelişmiş ekonomilerde mali konsolidasyonun ekonomik toparlanmayı destekleyecek hızda olmasının sağlanması;
 • Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında arzın uyardığı bir yükselmeye yol açabileceği ihtimaliyle başa çıkılması;
 • Yükselmekte olan pazarların küresel ekonomik iyileşmeye ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak güçlü ve sür- dürülebilir büyüme yolunda kalmalarının sağlanması;
 • Ticarette korumacılıkla mücadele edilmesi ve pazarların açık kalmasının sağlanması.