D

Daimi Kriz Mekanizması

Permanent Crises Mechanism

Bkz. Avrupa İstikrar Mekanizması.

De Larosière Grubu

De Larosière Group

Bkz. Avrupa Sistemik Risk Kurulu.

Derin ve Gerçek bir Ekonomik ve Parasal Birliğe Yönelik Eylem Planı

A Blueprint for Deep and Genuine Economic and Monetary Union

Derin ve Gerçek bir Ekonomik ve Parasal Birlik için Taslak, finansal, mali, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlü ve kalıcı bir yapı için vizyonun oluşturulması amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından 28 Kasım 2012 tarihinde kabul edilmiştir. Taslakta kısa, orta ve uzun vadede alınacak önlemleri, bu önlemelerin ikincil düzenleme mi yoksa Antlaşmada değişiklik mi gerektirdiği, aşağıdaki tablodan izlenebilir.

 

Derin ve Gerçek

Bir Ekonomik ve Parasal Birlik İçin Taslak

İkincil Düzenleme

Antlaşmada Değişiklik

Tüm Süreç Boyunca

Kısa vade

6-18 Ay

 1. Avrupa Sömestrinin ve Altılı Paketin tamamen uygulanması, İkili Paketin hızla kabul edilerek uygulanması.
 2. Bankacılık Birliği: Mali düzenleme ve izleme, Tek Kanunname  (Single Rulebook) ve Tek İzleme Mekanizması (Single Supervisory Mechanism) ile ilgili tekliferin hızla kabul edilmesi.
 3. Bankacılık Birliği: Tek Karar Mekanizması (Single Resolution Mechanism).
 4. Gelecek Çok Yıllı Mali Çerçeve ile ilgili hızla karar verilmesi.
 5. Temel reformların önceden koordine edilmesi ve Uyum ve Rekabet Aracının (Convergence and Competitiveness Instrument) yaratılması.
 6. İstikrar ve Büyüme Paktıyla uyumlu biçimde Avro Alanı’nda yatırımların desteklenmesi.
 7. Avro Alanı’nın dışarıda temsili.

 

 

 

 

 

 

 

Orta Vade

18 Ay-5 Yıl

 1. Bütçesel ve ekonomik entegrasyonun daha fazla sağlamlaştırılması.
 2. Uyum ve Rekabet Aracının yapılandırılmasında Avro Alanı’nda uygun mali kapasite.
 3. İtfa fonu (redemption fund)
 4. Euro Bono (Eurobills)
   

 
 

Orta Vade

18 Ay-5 Yıl

 1. Tam Bankacılık Birliği
 2. Tam mali ve ekonomik birlik
 

 

Siyasi Birlik

18 Ay-5 Yıl

    Demokratik meşruiyet ve hesap verebilirlik     hususlarında orantılı ilerleme

 

Döviz Kuru Mekanizması / Avrupa Döviz Kuru Mekanizması

Exchange Rate Mechanism / European Exchange Rate Mechanism (ERM)

Döviz Kuru Mekanizması, bir ekonomik topluluğun üye ülkelerinin kendi para birimleri arasındaki döviz kuru paritesini korumak için uyguladıkları mekanizmadır. Söz konusu ülkelerin para birimlerinin, önceden belirlenen bir sınır içinde birbirleri arasında dalgalanmasına izin verilmektedir. İki para birimi arasında takip edilen döviz kurunun söz konusu sınırı aşması halinde, iki ülkenin merkez bankaları, söz konusu para birimlerini belirlenen sınırlar içine geri getirmek için müdahalede bulunmaktadır.

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması, döviz kurunun dengelenmesine yardımcı olmak amacıyla ve tek para birimi olarak avronun piyasaya sürülmesinden önce Avrupa’nın parasal istikrarlı bir alana dönüştürülmesi için, AB Üye Devletleri tarafından oluşturulmuştur. Bu sistem ile döviz kurunda belli bir sınırın aşılmaması amacıyla, bazı Avrupa ülkeleri kendi para birimlerinin değerini kontrol altına alma yönünde karar almışlardır.

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması II (ERM II), Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’nın devamı olarak 1 Ocak 1999 tarihinde kurulmuştur. Bu mekanizma, avro ve diğer AB para birimleri arasında meydana gelecek döviz kuru dalgalanmalarının Tek Pazar içinde ekonomik istikrarsızlık yaratmaması amacıyla kurulmuştur. Bu sistem ile ayrıca, Avro Alanı’na henüz dâhil olmamış ülkelerin hazırlanarak, Avro Alanı’na dâhil edilmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Her ne kadar bu sisteme gönüllü olarak dâhil olunsa da ülkenin Avro Alanı’na girmeden önce, döviz kuruna ilişkin uyum kriteri kapsamında en az iki yıl boyunca ERM II sistemine dâhil olmuş olması beklenmektedir.

ERM II’de, Avro Alanı’na dâhil olmamış bir ülkenin döviz kuru avroya göre sabitlenmekte ve sadece belirlenen sınır için dalgalanmasına izin verilmektedir. ERM II sistemine dâhil olunması, Avro Alanı’nın üye ve üye olmayan ülke bakanları ve merkez bankası başkanı ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki bir anlaşmaya dayalıdır. Bu anlaşma kapsamında yer alan önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Avro ve ülkenin para birimi arasında ana bir döviz kuru üzerinde anlaşılır ve söz konusu para birimi bu ana oranın üze- rinde ya da altında yüzde 15’e kadar dalgalanabilir,
 • Gerektiği takdirde, avroya karşı döviz kurunu ± yüzde 15 oranında dalgalanma sınırında (fluctuation band) tutmak için para birimine müdahale (satın alma ya da satış) desteklenir. Bu müdahalelerin, Avrupa Merkez Bankası ve Avro Alanı’na dâhil olmayan ülkelerin merkez bankaları tarafından koordine edilmesi öngörülmüştür,
 • Avro Alanı’na dâhil olmayan ülkeler, ERM II nezdinden daha dar bir dalgalanma sınırı benimseyebilirler ancak ERM II’nin ilgili paydaşları arasında aksi yönde bir anlaşma olmadığı takdirde, ± yüzde 15 oranında bir değişiklik söz konusu değildir,
 • Avrupa Merkez Bankası’nın Genel Kurulu, ERM II’nin işlemlerini kontrol etmekte ve parasal ve döviz kuru politikaları arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca Genel Kurul, Üye Devletlerin merkez bankası ile müdahale mekanizmalarını yönetmektedir.

Hâlihazırda, ERM II sisteminde Danimarka, Litvanya ve Letonya yer almaktadır.

Dünya Bankası

World Bank

Dünya Bankası, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır.

Günümüzde dünya devletlerinin 188’i, Dünya Bankası’na üyedir. Bunlardan 11’i, Dünya Bankası sermayesinin yüzde 55’ine sahiptir. Dünya Bankası, Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu ve Başkanlık Organları tarafından yönetilmektedir. Guvernörler Kurulu, üye devletlerin atadıkları birer guvernör ve vekilinden oluşmakta ve yılda bir kez toplanmaktadır. İcra Direktörleri Kurulu ise iki yıl için görevlendirilen 24 üyeli ve sürekli karar organıdır.

Dünya Ekonomik Forumu

World Economic Forum

Dünya Ekonomik Forumu, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıftır ve her yıl, İsviçre’nin Davos kasabasında toplanmaktadır. Dünyanın en tanınmış iş insanları ve siyasetçilerini bir araya getiren, dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı konferanslarıyla tanınır.